VCU-GEN 1

VCU-GEN 1

VCU-GEN 1

产品特性

支持CCP标定

支持CCP标定

通讯方式:CAN

通讯方式:CAN

主要功能

01 - 产品主要实现功能:休眠唤醒功能、低压上下电管理、高压上下电管理、行车扭矩控制、档位管理、热管理、附件控制、能量管理、故障诊断。

主要功能

Recommendation Solution